TALKA už valstybinę kalbą

Mielieji,

 

per mūsų šalį keliauja ,, TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“. Renkami parašai, kad Lietuvos piliečių pasuose jų vardus ir pavardes rašytume tik valstybine lietuvių kalba.

Daug žymių Lietuvos žmonių išplatino viešą laišką Lietuvos piliečiams dėl valstybinės kalbos išsaugojimo, kuriame teigė, jog valstybinę kalbą turime branginti ir puoselėti, išsaugodami nesusiaurintą jos viešąjį naudojimą ir išskirtinį statusą tarp kitų šalyje gyvuojančių kalbų. Juk ir Konstitucijoje valstybine kalba yra paskelbta lietuvių kalba.

Seime pateiktas pasiūlymas įteisinti rašybą visais lotyniško pagrindo rašmenimis vėliau pačių autorių buvo susiaurintas iki ,,w, q ir x“ įtraukimo, nors šių ženklų vis tiek neužtektų pavardžių rašymui kitomis kalbomis.

Siekiant politinio sutarimo, santarvės ir tarpusavio pasitikėjimo Seimui buvo pateiktas alternatyvus projektas, leidžiantis įrašus nevalstybine kalba paso papildomų įrašų puslapyje.

Tokiam projektui pritaria ir TALKA. Siekiama atkreipti Seimo narių dėmesį į tai, kad visuomenė

nepalaiko siūlymų asmens dokumentuose vietoje valstybinės kalbos rašyti kitomis kalbomis ar jų raidėmis.

Kviečiame pasirašyti ir padėti rinkti parašus.

Gauti iniciatyvos ,,TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą parašų rinkimų lapus bei pasirašyti galite šiose vietose:

VILNIUS, centrinis parašų rinkimo štabas, Gedimino pr. 28/2– 506 kabinetas, Kristina Kirslienė: tel. 8606 85573, Artūras Vileita: tel. 8618 62139

 

KAUNAS: Kazimieras Garšva, tel.8616 17096; Audronė Veilentienė, tel. 837 300633, Kristina Juozapavičiūtė, tel. 8620 71800.

 

KLAIPĖDA: Marius Šileika, tel. 8647 03547, Akvilė Matulytė, tel. 8624 15950

 

PANEVĖŽYS: mieste – Greta Kildišienė, tel. 8620 90994, Kęstutis – 8641 44471, Apolonija – 8612 01021; rajone – Algimantas Birbilas, tel. 8616 19416.

Judita Šakočiuvienė, tel. 8616 19491

 

ALYTUS: Petras Valiūnas, tel. 8685 84060

 

TELŠIAI: Algirdas Tarvainis, tel. 8698 30845

 

MARIJAMPOLĖ: Audrius Stankevičius, tel. 8610 33112

 

UTENA:Valė Markūnienė: tel. 8614 72464

 

TAURAGĖ: Jolanta Vaitiekienė, tel. 8601 23038

 

Kviečiame būti aktyviais, TALKA vyksta ir kituose miestuose bei rajonuose.

Norintys gali pasirašyti ir internetu, nuorodą į elektroninio pasirašymo sistemą rasite puslapiuose

www.alkas.lt, www.propatria.lt, www.tiesos.lt

 

LLP sekretoriatas

Rugsėjo 10 d. Lietuvos liaudies partija dalyvavo protesto akcijoje

 

Mes, Lietuvos liaudies partijos nariai, kartu su kitomis visuomeninėmis bei politinėmis organizacijomis rugsėjo 10 d. dalyvavome Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ surengtoje visuotinėje protesto akcijoje „Baudžiavai darbe – NE ! Darbuotojų garantijų mažinimui – NE !“

Daugiau kaip du tūkstančiai žmonių ketvirtadienį Vilniuje protestavo prieš valdžios planus liberalizuoti Darbo kodeksą mažinant kai kurias garantijas darbuotojams. Piketuotojai, susirinkę prie Seimo, reiškė nepasitenkinimą valdžia, darbuotojų sąskaita bandančia spręsti šalies problemas.

Daugelis kalbėjusių teigė, jog darbuotojai nėra nusistatę prieš pokyčius, tačiau jie turi būti priimtini visiems, ne vienai darbo santykių pusei.

Po mitingo jo dalyviai, deklaruodami savo šūkius bei reikalavimus, Gedimino prospektu nužygiavo prie Vyriausybės ir išreiškė nepasitenkinimą siūlomu Darbo kodekso modeliu. 

 

IMG_2418

IMG_2410

K.Petrov

Juodojo kaspino diena

Rugpjūčio 23-oji Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena, prisimenant Molotovo-Ribbentropo pakto metines ir jo slaptuosius protokolus, kuriais stalininė Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija 1939 metais neteisėtai pasidalino Europą ir panaikino Baltijos šalių nepriklausomybę. Po 50 metų, 1989-ųjų rugpjūčio 23-ą Baltijos kelyje liudijome mūsų laisvės troškimą ir vienybės jėgą: per 2 mln. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, išreišdami Baltijos šalių solidarumą ir norą būti laisvais, susikibo rankomis sudarydami gyvą grandinę per tris Baltijos valstybes. Šią dieną pagerbiame ir stalinizmo bei nacizmo aukas: Pirčiupiai, Ablinga, Paneriai ir Rainiai, Pravieniškės … Tai – skaudūs mūsų šalies randai. Tačiau, jeigu mūsų tauta, ne kartą užimta, naikinta, deginta ir žudyta, sugebėjo atsitiesti, atkurti nepriklausomybę, vadinasi, ji tvirta. To neturime pamiršti .

Šią  svarbią dieną tiek mums, tiek visai Europai, kviečiame dalyvauti jos renginiuose

 Rugpjūčio 24-ąją Ukraina švenčia savo nepriklausomybės dieną. Jos žmonės šiandien kovoja su brutualia agresija, siekiančia destabilizuoti šalį.  Linkime Ukrainos žmonėms vienybės bei stiprybės ginant savo nepriklausomybę.Mes – su Jumis.

 

Lietuvos liaudies partijos vadovybė

Įvykęs Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas

Š.m. birželio 13 d. įvyko Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimo metu pilietis Andrius Šedžius  buvo pakartotinai pašalintas iš Lietuvos liaudies partijos narių ir atšauktas iš Lietuvos liaudies partijos pirmininko pareigų. Lietuvos liaudies partijos pirmininku tapo Aras Sutkus iš Kauno.

Suvažiavimo metu buvo papildyta Lietuvos liaudies partijos Tarybos sudėtis.

 

LLP sekretoriatas

DĖL NETEISĖTAI ORGANIZUOTO LIETUVOS LIAUDIES PARTIJOS SUVAŽIAVIMO ŠIAULIUOSE Š.M. GEGUŽĖS 9 D.

  Informuojame, kad š.m. gegužės 9 d. Šiauliuose piliečio Andriaus Šedžiaus organizuotas neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, nėra ir nebuvo patvirtintas LLP  Taryboje, kuri pagal partijos įstatus tvirtina suvažiavimo datą, vietą ir delegatų kvotas. Tokiu būdu, šis suvažiavimas yra neteisėtas ir klaidinantis Lietuvos liaudies partijos partijos narius, visuomenę bei žiniasklaidą.

Atkreipiame dėmesį, kad piliečio Andriaus Šedžiaus savavališkai sušauktame neeiliniame LLP suvažiavime visi sprendimai, kurie buvo priimti yra negaliojantys.

 

Rimantas Kumpis

Lietuvos liaudies partijos vicepirmininkas

Lietuvos liaudies partijos Valdybos pirmininkas

Svarbi informacija partijos nariams

Gerbiami partijos nariai,

Informuojame jus, kad š.m. gegužės 9 d. turėsiantis įvykti neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, kurį skelbia Andrius Šedžius, nėra suderintas su partijos Taryba. Jokio Tarybos sprendimo ar pritarimo šiam suvažiavimui NĖRA.

Vadovaujantis LLP įstatų 28 p. partijos Taryba turi patvirtinti suvažiavimo delegatus:

1.       <…> LLP Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja LLP Tarybos nariai ir skyrių delegatai, kurių skaičius nustatomas proporcingai skyriaus narių skaičiui pagal LLP Tarybos patvirtintas kvotas. 

Jokio tarybos posėdžio surengti šiam (2015.05.09 d.) suvažiavimui nebuvo ir jokios delegatų kvotos NĖRA patvirtintos. Taip pat LLP Taryboje nebuvo aptarta partijos programa, partijos įstatų pakeitimai/papildymai, bei kiti klausimai kurie turi būti pristatyti neeiliniame suvažiavime.

Todėl akcentuojame, kad toks, Andriaus Šedžiaus, savavališkai sušauktas neeilinis partijos suvažiavimas yra NETEISĖTAS ir visi sprendimai, kurie bus priimti šio suvažiavimo metu, bus NETEISĖTI ir NEGALIOJANTYS.

 

 

Lietuvos liaudies partijos Valdyba

LLP Valdybos pirmininkas R.Kumpis

Lietuvos liaudies partijos Tarybos sprendimas

Šių metų kovo 20 dieną Lietuvos liaudies partijos Taryba vienbalsiai priėmė sprendimą pašalinti Andrių Šedžių iš partijos, todėl jis nebegali vykdyti partijos pirmininko pareigų.

Teisinis šio sprendimo pagrindas – Lietuvos liaudies partijos įstatų 14 straipsnis, skelbiantis: ,,Narys gali būti pašalintas iš politinės partijos, jeigu nesilaiko politinės partijos įstatų, suvažiavimo, Tarybos ir/ar kitų politinės partijos organų nutarimų, destruktyviai veikia politinės partijos nenaudai. Sprendimą dėl pašalinimo iš politinės partijos priima politinės partijos skyriaus susirinkimas arba Taryba 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma“.

Lietuvos liaudies partijos įstatų 9.2. punktas skelbia, kad partijos nario, o Andrius Šedžius toks buvo, pareiga ,,laikytis politinės partijos įstatų, vykdyti suvažiavimų, konferencijų, Tarybos ir kitų politinės partijos organų nutarimus“.

Daugelį Tarybos ir eilinių partijos narių jau seniai šokiravo įžūli ir autokratiška Andriaus Šedžiaus elgsena:

– vienvaldiški partijos pirmininko sprendimai, ignoruojant daugumos Tarybos bei 

   Valdybos narių nuomonę;

–  destrukcija, skaldanti partiją, supriešinanti jos narius;

  –  prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas;

  –  partijos vardo diskreditavimas bei jos narių šmeižimas;

  –  neatitinkančių tikrovės faktų apie partiją skleidimas.

 

A.Šedžiaus pašalinimą iš partijos lėmė 2015 m kovo 20 d. vienbalsiai priimtas Tarybos posėdžio sprendimas, nes buvęs pirmininkas ignoravo Tarybos narių argumentus dėl nepagrįstai skubotos jo pasiūlytos suvažiavimo datos – 2015 m. balandžio 11 d. Andrius Šedžius, nepaisydamas Tarybos sprendimo, peržengęs savo įgaliojimų ribas, vienasmeniškai nutarė ir paskelbė neeilinį partijos suvažiavimą savo nuožiūra. Akivaizdu, kad bandymas surengti tariamą suvažiavimą be LLP Tarybos pritarimo ir pažeidžiant partijos įstatus yra negalimas. Tokiam „suvažiavimui“ įvykus, jo sprendimai nebus teisėti ir LLP pripažįstami.

Dėl netinkamų, teisinius ir bendražmogiškus principus pažeidžiančių Andriaus Šedžiaus veiksmų, Lietuvos liaudies partija patiria labai didelę politinę, moralinę ir finansinę žalą.

Politinė partija – tai bendrų idėjų ir vertybių pagrindu laisvanoriškai veikiantis piliečių susivienijimas, turintis savivaldos teisę. Politinė partija negali būti verčiama vieno asmens nuosavybe ir veikti pagal verslo įmonės principą. Partijos vadovas nėra UAB direktorius ir privalo atsižvelgti į teisėtai veikiančio partijos valdymo organo sprendimus. Šiuos pamatinius kolegialaus darbo principus ir ignoravo Andrius Šedžius, sistemingai pažeisdamas Lietuvos liaudies partijos įstatus.

Lietuvos liaudies partijos Taryba, susirinkusi balandžio 11 d. Kaune, į posėdį dar kartą patvirtina kovo 20 d. Tarybos sprendimą pašalinti Andrių Šedžių iš partijos narių, tuo pačiu atsiriboja nuo visų Andriaus Šedžiaus viešoje erdvėje skleidžiamų tikrovės neatitinkančių pareiškimų.

Lietuvos liaudies partijos 2015 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimu neeilinis LLP  suvažiavimas įvyks š.m. birželio 13 d.

 

Lietuvos liaudies partijos taryba

2015 m. balandžio 11 d.

Kaunas

Skirkite 1% nuo gyventojų pajamų mokesčio

Gerbiamieji,

Iki šiol Jūs turėjote galimybę pervesti 2 % nuo valstybei sumokėto pajamų mokesčio pasirinktai įstaigai ar organizacijai. Šiandien atsirado galimybė dar 1 % skirti  politinei partijai ir taip išreikšti savo politinę valią.

Jei Jūs pritariate mūsų partijos idėjoms, Jūsų parama mums labai reikalinga.

Todėl maloniai kviečiame skirti Lietuvos liaudies partijai 1 % nuo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) bei pateikiame nuorodą į Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapį  http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Jame rasite patvirtintas prašymo bei formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

Atkreipkite dėmesį – mūsų partijos identifikacinis nr. (E2 eilutėje) yra 302500733.

Jei deklaraciją pildote internetu, prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos – http://deklaravimas.vmi.lt.

Mums svarbus kiekvienas rėmėjas, tad jeigu Jūs norėtumėte, kad mes žinotume, jog skyrėte mums 1% nuo savo sumokėto GPM, maloniai prašome atsiųsti savo kontaktinę informaciją.

 

Dėkojame Jums už Jūsų paramą.